Jeugdvereniging 16+

De Christelijke Gereformeerde Jeugdvereniging (JV) “Polycarpus” is opgericht op 1 oktober 1966 te Spijkenisse. Onze JV is er voor jongeren van 16 tot ongeveer 27 jaar.

Veel JV-ers zitten in een overgang naar de volwassenheid met een nog onzekere toekomst voor de boeg. De JV wil dan een vertrouwde plek zijn en blijven. Daar, waar wat te beleven valt en waar je wordt gewaardeerd. Waar we de Bijbel en bijbelse onderwerpen bestuderen en waar er plaats is voor gezelligheid. Een plek die hét Toekomstperspectief voor ogen stelt: de weg van Jezus Christus, richting Het Nieuwe Jeruzalem.

Wie was Polycarpus?

Polycarpus was een van onze apostolische vaders. Hij was een discipel, ofwel een leerling van de uit de Bijbel bekende apostelen; speciaal tot de evangelist Johannes moet hij in nauwe relatie hebben gestaan. Hij werd bekend als de bisschop van Smyrna. In de Bijbel komt de naam “Polycarpus” niet voor. Wel wordt door de apostel Johannes zijn persoon bedoeld met de “engel der Gemeente van die van Smyrna” (Openb. 2:8).In de tijd van Polycarpus, begin 2e eeuw, was de jonge christelijke gemeente nog erg naar binnen gekeerd. Men was vooral met zichzelf bezig over de eigen geloofsopvattingen, leefstijl en kerkorganisatie. In de strijd tegen de diverse Joodse en Romeinse invloeden, beriep men zich op het “Woord des Heeren” en de prediking van de apostelen. Daarbij had men de beschikking over de oorspronkelijke Joodse geschriften en de beschrijvingen van leven, dood, opstanding en onderwijs van Christus (het Oude Testament en de Evangelieën).

Pas in de loop van de 2e eeuw trad de kerk meer naar buiten. Gedwongen door verkeerde invloeden kwam ze meer in open contact met de wereld. Aan de bestaande geschriften werden andere apostolische werken toegevoegd. Zo werd met de brieven van Paulus, de algemene zendbrieven, Handelingen en de Openbaring aan Johannes de canon vastgesteld; een verzameling van algemeen aanvaarde, waarachtige en gezaghebbende geschriften die tot de Bijbel worden gerekend. Polycarpus was in Klein-Azie en wijde omgeving zeer gezaghebbend. Als leider van een aantal bisschoppen uit het oosten predikte hij onder meer in Rome krachtig tegen afwijkingen van de geloofsleer ofwel de “vijanden van de waarheid”.Een bekende leerling van Polycarpus was Irenaeus. In navolging van Polycarpus, verzette hij zich sterk tegen de gnostische invloeden aan het eind van de 2e eeuw. Hier werden met name de boeken van het huidige Nieuwe Testament tegenover gesteld, naast diverse andere geschriften.

Polycarpus stierf de marteldood op de brandstapel + 167 na Christus. De gemeente van Smyrna beschreef binnen een jaar alles wat hem was overkomen. Het “Martyrium Polycarpus” is de oudst bekende martelaarsacte en het laat zien dat Polycarpus tot de dood toe het apostolisch getuigenis is trouw gebleven.Het beschrijft ook hoezeer Polycarpus dood gelijkenis vertoonde met de dood van Christus. Zo werd Polycparus op soortgelijke wijze verraden, vervolgd en gevangen genomen. Ook zijn bespotting en lijden als martelaar vertoonde veel overeenkomsten.Bij Polycarpus bleek tot op de brandstapel een levend geloof in Christus. Hij weigerde te zeggen: “de Keizer is Heer” en kreeg derhalve de beschuldiging: “Polycarpus is christen”. Na de indrukwekkende dood van Polycarpus kwam er een voorlopig einde aan de christenvervolging.