ANBI

ANBI verantwoording van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Ark te Spijkenisse

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Ark te Spijkenisse
RSIN/Fiscaal nummer: 002685887
Website adres: www.dearkspijkenisse.nl
E-mail: scriba@dearkspijkenisse.nl
Adres: Voorstraat 8
Postcode: 3201 BB
Plaats: Spijkenisse
Postadres: Postbus 246
Postcode: 3200 AK
Plaats: Spijkenisse

De Christelijke Gereformeerde kerk te Spijkenisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk De Ark te Spijkenisse.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.
1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Op de website www.dearkspijkenisse.nl vindt u het basisbeleidsplan van onze gemeente.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://cgk.nl/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/

Leden van kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom actueel geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Financiële verantwoording 2018

Sinds september hebben wij een deeltijd predikant. Hoewel gepland is de verbouwing van de ruimte boven in het kerkgebouw, in verband met de overkomst van de nieuwe predikant, naar 2019 geschoven. Mede hierdoor is het tekort significant lager geworden. Verwachting is dat 2019, mede door de komst van de nieuwe predikant en geplande verbouwing, een groter tekort zal opleveren dan 2018.

Bedragen in €”000” Act. 2018 Begr. 2018
Uitgaven:
Honoraria 28 38
Kosten Kerkenraad 7 5
Energie 6 4
Onderhoud gebouw /Installaties 8 18
Overige kosten 21 14
Inkomsten:
Collectes, etc. 57 53
Diversen 12 5
Saldo tekort 1 17

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 11-01-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 05-04-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 05-04-2019

Bijgaand het financiële jaaroverzicht van de diaconie.
Zoals te doen gebruikelijk geeft de diaconie u algemene informatie.
Ook dit jaar hebben de contactdames het ouderen en alleenstaanden-reisje weer georganiseerd. Verder zijn er een aantal giften betaald en we hebben het nodige ook weer ontvangen. De doelstelling van diaconie om een minimaal bedrag in kas te houden om waar nodig een handreiking te doen hebben we ook dit jaar weer kunnen handhaven. We hadden zelfs nog wat over en dat hebben we besteed aan een aantal projecten van deputaten diaconie.
We hopen dat we in dit jaar verder mogen gaan op de huidige weg.
Onder dankzegging aan u allen die dit financieel mogelijk heeft kunnen maken.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Now add some widgets!