Berichten

De voorzegging van de komst van Christus en de vervulling

Onderwerp gehouden op de Jeugdvereniging Polycarpus

Zingen: Gezang 2 vers 3
Lezen: Jesaja 8: 23 – 9 : 6 & De apostolische geloofsbelijdenis

De namen in de Bijbel hebben vaak een betekenis. Deze namen zeggen vaak wat over wat deze kinderen voor Gods volk zullen betekenen of over het geloof van hun ouders. Jesaja wordt ook wel een oud-testamentisch evangelie genoemd omdat Jesaja zo duidelijk spreekt over de beloofde komst  en het werk van de Messias. Hierdoor is er een directe lijn naar het nieuwe testament waarin die belofte wordt vervuld. Daarom vind je ook veel tekstverwijzingen in de evangeliën naar Jesaja.

De verzen 1-4 verwijzen naar de laatste verzen van hoofdstuk 8. Alles zag en donker uit voor het volk Israel en in die situatie wordt hun de komst van een licht, een uitbreiding van het volk en een heerlijke vrijheid beloofd. Deze dingen worden beloofd aan een Israel dat in ballingschap leefde. Maar wijzen ook heen naar de genade van het Evangelie, waarmee Gods kinderen in moeilijkheden zich kunnen vertroosten. De eerste belofte staat in vers 1: Hierin wordt de komst van het Licht (dat is de Heere Jezus) beloofd dat de duisternis van ons hart zal verdrijven.

In vers 2 wordt de vermenigvuldiging van Gods volk beloofd. Hij zal Zijn volk groot maken in aantal maar ook zal het Evangelie overvloed en de overwinning meebrengen.

De derde belofte staat in de verzen 3 en 4. Hierin ziet de profeet uit naar de Heere Jezus, Hij zal het juk van de zonde en Satan verbreken. Hij maakt ons vrij van de last van schuld en verdorvenheid zodat wij in vrijheid kinderen van God mogen zijn.

In Jesaja 9 vers 5 worden namen en/of eigenschappen van de Heere Jezus genoemd. We zullen deze een voor een langsgaan:

Een Kind is ons geboren: Hij is waarachtig Mens. Dit is nodig om onze zonden te betalen

Een Zoon is ons gegeven: Hij is de Zoon van God de Vader en dus waarachtig God. Dit is nodig om de last van onze zonden te kunnen betalen

De heerschappij rust op Zijn schouders: Hij is onze door God gegeven Koning. Hij beschut en behoud ons bij de verworven verlossing

Wonderlijk: Christus en Zijn werk zijn voor ons niet te doorgronden. De genade die door God in Christus aan ons wordt gegeven gaat alle wonderen te boven.

Raad: Hij is gezalfd tot onze Hoogste Profeet en Leraar. In het evangelie leert Hij ons alles wat nodig is tot ons behoud. Christus heeft in zichzelf de wijze raad die nodig is voor de uitoefening van Zijn koninklijk ambt en voor het heil van zijn volk.

Sterke God: het eerste deel van deze naam wijst op de met moed gepaarde kracht welke samen met de raad twee belangrijke eigenschappen van een koning vormen. Want kracht, die niet door wijze raad wordt geleid, en raad waarbij het niet komt tot de kracht van uitvoering zijn onvruchtbaar. Daarnaast duidt de benaming God nog duidelijker dan Wonderlijk op het God zijn van Christus. Hieruit volgt dat Christus  dus als deel van de drie-enig God almachtig is en dat Hij ons kan beschermen tegen al onze vijanden.

Vader der eeuwigheid: Christus is de Bewerker van ons heil. Hij wederbaart ons tot het eeuwige leven. Hij zorgt voor ons als een goede Vader en dat vaderschap duurt eeuwig.

Vredevorst: Christus verzoent ons met God. Deze vrede houdt  dus ook alle heil, zegen en geluk in.

Jesaja spreekt op profetische wijze van de geboorte van Christus en alsof het al gebeurd is terwijl Christus pas eeuwen later geboren is. Jesaja tekent Christus af in Zijn vernedering, het mens worden en in Zijn verhoging, Hij is Gods eigen Zoon en met Goddelijke eigenschappen! In vers 6 geeft Jesaja aan hoe de heerschappij van Christus eruit zal zien. Zijn rijk zal uitgebreid worden, de luister ervan zal toenemen en het zal steeds helderder stralen in de wereld. Het zal een vreedzame heerschappij zijn, overeenkomend met Zijn karakter als Vredevorst. Hij zal regeren door liefde en als Zijn heerschappij zich uitbreidt, zal ook de vrede vermeerderen. Het zal worden bestuurd met voorzichtigheid en billijkheid. Het zal een eeuwig koningschap zijn en God Zelf heeft het ondernomen om dit alles tot stand te brengen, in Wiens hand alle macht is.

Het voorgaande over Jesaja’s voorzegging is te verbinden aan de vervulling van deze voorzegging in de geboorte en het leven van de Heere Jezus. In de apostolische wordt het leven van Christus met een opsomming van de heilsfeiten kort weergegeven. Hieruit kunnen we de namen uit Jesaja 9 doortrekken naar  de heilsfeiten.

Een Kind is ons geboren: Hij is geboren

Een zoon is ons gegeven: Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere

De heerschappij rust op Zijn schouders: zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader

Wonderlijk: die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

Raadsman: vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden

Sterke God: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel

Vader der eeuwigheid: vergeving der zonden, een eeuwig leven

Vredevorst: een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.

Tot slot zullen we de namen Heere Jezus Christus nog nagaan.

Heere betekend Gebieder. Hij heeft het voor het zeggen in het leven van de Zijnen. Hij heeft hen verlost uit de heerschappij van de zonden en de duivel en heeft hen tot Zijn eigendom gemaakt.

Jezus betekend Zaligmaker. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Er is onder de hemel geen andere Naam gegeven, waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Zijn Naam voor het dagelijkse leven geeft Zijn levenswerk aan. Hij maakt metterdaad zalig. Zijn werk was volkomen, Hij heeft de zaligheid verdiend en past die ook toe.

Christus betekend Gezalfde. (in het Hebreews Messias) Hij is gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Als onze enige Profeet en leraar maakt Hij ons de weg ter zaligheid volkomen bekend. Als onze enige Hogepriester heeft Hij het unieke en volmaakte offer ter verzoening aangebracht en bidt Hij voor de Zijnen. Als onze eeuwige Koning regeert Hij Zijn Kerk en bewaart al de Zijnen bij de verlossing die Hij verwierf.

Nu we zo’n Zaligmaker hebben kunnen we toch niet onbekeerd blijven?? In Romeinen 10 staat dat ieder die in Hem (dat is in Christus) gelooft zalig zal worden. Maar ook dat het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het Woord van God is. Kom dus naar de kerk daar moet je zijn wil je zalig worden. Daar is God actief mensen aan het roepen! Dat is toch het belangrijkste doel in je leven? Dat het weer goed word tussen God en jou. Hij wijst die weg aan en maak daar dan ook gebruik van.

Psalm 89 : 3

Vragen:

  1. A. Welke namen/ eigenschappen van de Heere Jezus worden er nog meer genoemd in de Bijbel? Zie bijvoorbeeld: Psalm 2, Jesaja 9, Mattheus 1,  Mattheus 12, Johannes 1 en openbaring 1.
    B. Welke spreekt jou het meeste aan en waarom?
  2. In Jesaja 9 kwamen we de naam/ eigenschap raad tegen. Weet je een gedeelte in de Bijbel waarin de wijsheid van Christus duidelijke naar voren komt?
  3. Wat word er over de heerschappij die op Christus schouders rust gezegd in de Bijbel? Zie Psalm 145: 13, Daniël 4:34 en 35, Romeinen 14:9  en 2 Timotheus 2: 12
  4. De Heere Jezus was gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Een wedergeboren mens is ook gezalfd tot deze ambten. Ook wel het ambt aller gelovigen genoemd. Hoe wordt aan dit ambt invulling gegeven volgens de Catechismus vraag en antwoord 32? Hoe geef jij dit invulling?
  5. Wat zit er in de weg voor jou kerkgang? Hoe kan jij aangespoord worden tot kerkgang? Kunnen we als JV elkaar niet scherp houden?

Stelling: De namen van de Heere Jezus die Jesaja noemt vormen een schets van het leven van de Messias hier op aarde.

Geef uw reactie

Now add some widgets!