Berichten

De geestelijke wapenuitrusting

De jongeren op de jeugdvereniging rouleren als het gaat om het maken van de inleiding. De meeste stoppen er heel wat uurtjes werk in. En het is dan ook jammer van al dat werk wanneer dat niet breder gedeeld kan worden. Daarom hieronder een recent gehouden inleiding die u niet mag overslaan.

Zingen: Psalm 89 vers 8
Lezen: Lukas 22 vers 22-30 en Efeze 6 vers 10-20

De geestelijke wapenuitrusting

Na het afleggen van geloofsbelijdenis wordt er tegen je gezegd: Welkom in de strijd! Dit is Bijbels. We hebben gelezen in Lukas 22 dat het strijd kost om in te gaan door de enge poort. In Efeze 6 komt naar voren dat we deze strijd niet alleen hoeven aan te gaan maar dat God ons sterk maakt in deze strijd en dat we van Hem een wapenuitrusting krijgen aangereikt. Ik heb deze inleiding geschreven aan de hand van het boek: Welkom in de strijd van Ds. R. van Kooten. We zullen de onderdelen van de geestelijke wapenuitrusting stuk voor stuk langsgaan.

Allereerst zullen we kijken naar vers 10 tot 13 van Efeze 6. Paulus begint namelijk niet gelijk met het benoemen van de wapenuitrusting, hij schrijft eerst enkele toelichtingen op over de noodzaak van de wapenuitrusting.

In vers 10 benoemd Paulus dat je deze strijd niet alleen aan kunt gaan maar dat je gesterkt wordt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Iedere gelovige staat na zijn bekering in deze geestelijke strijd. Het is niet zo dat je na je bekering achterover kunt leunen omdat het toch goed is tussen jou en God. Nee!! Integendeel je wordt opgeroepen tot de strijd. Als het goed is dan voel je na je bekering ook die strijd in meer of mindere mate in je leven omdat je niet overal meer aan mee kunt en wil doen.

In vers 11 klinkt de oproep om de gehele wapenuitrusting van God aan te trekken opdat we de listige omleidingen van de duivel kunnen weerstaan. De duivel is een listige tegenstander, elk moment van onoplettendheid gebruikt hij om je onderuit te halen. Daarom klinkt door de gehele Bijbel de oproep: waakt en bid!! Ook klinkt in dit vers de oproep om de gehele wapenuitrusting aan te doen want laat je een deel achterwege dan is dat een zwakke plek en wordt je een gemakkelijke prooi voor de vijand.

In vers 12 wordt met de verschillende benamingen aangegeven hoe machtig deze vijand is. De vijand zelf is de duivel of om het anders te zeggen de mensen moordenaar vanaf het begin of een ronddolende briesende leeuw, dat is dus geen gemakkelijke tegenstander! Om aan te geven dat het een serieuze zaak is: in Judas vers 9 wordt genoemd dat zelfs aartsengel Michael het niet zelf durft op te nemen tegen deze vijand. Maar we hoeven deze strijd gelukkig niet alleen aan te gaan. Want we moeten met Paulus belijden dat we zwak zijn maar machtig in de Heere. God kan deze vijand wel aan en dat heeft hij ons ook al laten zien in Zijn Woord, de uitkomst van de strijd staat al vast en hangt dus niet van ons kunnen af.

In vers 13 wordt nog eens genoemd dat je de gehele wapenuitrusting dient aan te trekken, een dubbele oproep die nogmaals benadrukt hoe belangrijk dit is. Ook wordt hierbij nog een andere reden genoemd waarom dit zo belangrijk is. Namelijk opdat je de vijand kunt weerstaan in de boze dag en dit kan alleen als je geoefend bent in het gebruik van de geestelijke wapens. Alleen dan zullen we staande blijven in het uur van de verzoeking. Met de boze dag wordt hier de dag bedoelt waarop de verleiding van de duivel haast onweerstaanbaar is.

In de verzen 14 tot 17 wordt de wapenuitrusting genoemd. Paulus beschrijft deze aan de hand van de uitrusting van een Romeinse soldaat. Op het vragenblad zie je hiervan straks een plaatje zodat je er een beeld bij hebt. In het aandoen van de geestelijke wapenuitrusting zit een logische volgorde net als bij het aankleden. Dit zul je zo wel merken.

Als eerste wordt de gordel van de waarheid genoemd. Met een gordel hield een soldaat van die tijd zijn lange kleren omhoog want anders kon hij daarover struikelen en het belemmerde hem enorm tijdens het strijden. Bij de gordel van de waarheid wordt Gods geopenbaarde waarheid bedoeld. Dus om het met een doordenkertje te zeggen: hier wordt het geloof dat jij gelooft bedoeld. Als je deze waarheid verstaat stelt dat je in staat om te handelen. Als je deze gordel niet omdoet dan wordt je door de satan gemakkelijk verleid al voordat je in de strijd bent aangekomen. Hij trekt je dan naar een oppervlakkige godsdienst of een wettische dienstbaarheid waardoor je het oog verliest op Gods genade. Dit kan de satan heel sluw brengen door kleine verdraaiingen van Gods Woord. De oplossing hiertegen is deze gordel welke je verkrijgt door het goed kennen van de leer van de Bijbel. Lees je Bijbel dus elke dag!!

Hierna wordt het borstwapen van de gerechtigheid benoemd. Het borstwapen bied bescherming voor de vitale organen. In het oosten en dus ook in de Bijbel zijn de organen de plaatsen waar de emoties en genegenheden zich bevinden. Met het borstwapen van de gerechtigheid wordt Gods gerechtigheid bedoeld. Dit is de gerechtigheid die door God uit genade om Christus wil aan ons wordt toegerekend. Deze gerechtigheid wordt langs de volmaakte liniaal van de wet gemeten en daarom kunnen wij die niet zelf volbrengen en is het offer van Christus noodzakelijk. Als we bekeert zijn dan mogen we het onszelf voortdurend voorhouden dat we door het geloof vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Deze gerechtigheid ligt in Christus vast en als we ons hieraan vasthouden dan vormt dit een bescherming voor ons gevoel. Tegelijk moeten we zeggen dat het om een borstwapen gaat en ons beschermt in de strijd. Het biedt dus geen bescherming als we wegvluchten. Er is geen bescherming als we van Gods weg afgaan en daar zijn vanuit de Bijbel tal van voorbeelden van. Denk maar aan bijvoorbeeld: Abraham, David of Simson. Als we dit borstwapen links laten liggen dan bespeelt de duivel onze gevoelens zo dat we niet meer in Gods toegerekende gerechtigheid geloven. Je komt terecht in twijfel en duisternis. Vooral als een kind van God in zonden valt dan zijn de aanvallen van de duivel gericht op je gevoelens. Maar met het borstwapen van de gerechtigheid aan, kun je tegen de duivel zeggen: ja, ik heb gezondigd en ja, God is rechtvaardig als Hij mij verloren laat gaan maar ik ben Zijn kind en daarom zijn mijn zonden in Christus vergeven. God heeft in Zijn Woord tegen ons gezegd dat hij ons niet zal verlaten en God kan zichzelf niet verloochen. Daarom trekt aan het borstwapen van de gerechtigheid Gods!

Als 3de worden de schoenen van de bereidheid van het Evangelie van de vrede aangereikt. Een Romeinse soldaat had sandalen nodig om zich sneller te kunnen verplaatsen, beter grip te hebben op de grond en om zijn voeten te beschermen tegen de punten die de vijand in de grond stak om zo de tegenstanders uit te schakelen. De schoenen van de bereidheid van het Evangelie van de vrede staan voor: het weten waar je voor staat. Het is de hartelijke keuze en de bereidheid om niet alleen de voorrechten van het Evangelie te begeren maar ook de verantwoordelijkheden en de moeiten ervan te aanvaarden. Jij moet de onberouwelijke keuze maken om je alleen aan Gods Evangelie te houden. Dit houdt in dat je geen compromissen sluit over de inhoud van het Evangelie want dan loop je op blote voeten en glijd je gemakkelijk uit. Met deze schoenen kun je sneller inspelen op de veranderde tactieken van de duivel. De duivel voert geen loopgraven oorlog meer, hij is voordurende in de aanval en komt via de tv, het internet, etc. je kamer binnen. Paulus noemt het de schoenen van het evangelie van de vrede. Het Evangelie van God waarin je geen compromissen sluit zorgt voor een vrede die alle verstand te boven gaat. Als je weet dat voor degenen die God hartelijk liefhebben alle dingen meewerken ten goeden dan hoef jij je niet meer bezorgt te maken. Trekt dus aan de schoenen van het Evangelie van de vrede.

Als 4de wordt het schild van het geloof genoemd. Achter een Romeins schild kon je helemaal wegschuilen. Bovendien was het schild tijdens de oorlog bekleedt met natte huiden en zo kon je de vurige pijlen van de tegenstander uitblussen voordat deze schade aan konden richten. De duivel heeft geen moraal en is de enige die vurige pijlen afschiet. Christenen mogen en willen dit niet doen. De vurige pijlen beelden een hatelijke opmerking of gemene behandeling van bijvoorbeeld een collega uit. Ook hitst de duivel soms door een paar mensen een hele menigte op. Kijk maar naar de Heere Jezus aan het kruis, hoeveel vurige pijlen worden er niet op Hem afgeschoten!! Deze aanvallen zijn alleen door het geloof te doorstaan. Je doorziet door het geloof waar de duivel mee bezig is en je omhelst wat van de Heere is en wat Hij belooft. Het schild van het geloof houdt in dat je Gods Woord praktisch toepast in de situatie waarin de boze je probeert je te verwonden. Je geloof neemt toe in sterkte naarmate je God meer en meer leert kennen in Zijn zijn, Zijn kunnen en Zijn beloven. Kortom met dit schild schuil je achter het Woord van God die niet liegen kan in eeuwigheid. Achter dit schild verliezen de brandende woorden van de leugenaar van de beginne hun kracht. Dit zorgt er voor dat je in de gemeenste aanvallen blijft geloven en in die weg ook gaat ervaren dat Gods genade echt genoeg is en dat Zijn kracht in jouw zwakheid tot heerlijke openbaring komt. Je mag Gods beloften als schild gebruiken en als je dit niet doet dan ga je twijfelen aan Gods kunnen en zit je ineens verstrikt in de netten van de boze. Daarom zoek de Bijbel door naar Gods beloften!!

Vervolgens wordt de helm van de zaligheid genoemd. De helm van een Romeinse soldaat zat helemaal rondom het hoofd en zo is het hoofd aan alle kanten beschermd. In de ontwikkeling van de helm diende deze ook steeds meer als een versiering van de uitrusting van de soldaat. De helm van de zaligheid biedt dus bescherming aan je hoofd, hierin bevinden zich je gedachten. In de Bijbel staat de helm van de zaligheid, vanuit het Grieks kun je dit ook vertalen met helm van de verlossende God. God gebruikt deze helm om Zijn kind tot de verlossing te brengen. De verlossing is het ontvangen van de volkomen zaligheid bij de heerlijkmaking aan het einde van ons leven of bij de wederkomst. Dit houdt 2 dingen in. Enerzijds kan gezegd worden dat wie in Christus Jezus is, nu al verlost is en anderzijds ben je nog niet aangekomen in de hemel. Van dit gegeven maakt de duivel gebruik. Hij probeert je gedachten zo te sturen dat je de moedeloos, opstandig of twijfelmoedig wordt in de strijd. De duivel probeert je in te geven dat alle strijd tevergeefs is. Daarom is deze helm belangrijk, hij beschermt je tegen deze gedachten. De helm is de hoop op de zaligheid en deze hoop is een vrucht van het geloof. De hoop is het blijde verwachten van wat wij geloven. Hopen houdt in dat je tot je door laat dringen wat het betekent dat jij in Christus deel hebt gekregen aan de vergeving van de zonden en het eeuwige leven. Deze hoop maakt in de beproevingen blij en biedt steun. Bovendien is deze hoop ook een versiering voor de gelovige. Je schittert ermee tot eer van de Hemelse Vader. Zelfs in diepe nood kan je dan uitroepen dat voor jou de kroon van de rechtvaardigheid is weggelegd. Door de hoop mag je alles in de juiste verhoudingen zien. Dit is namelijk geen blijvende ellende, nee, je bent onderweg naar het eeuwige leven bij God. De Heere heeft je de helm van de zaligheid gegeven opdat jij er nu al iets van genieten zult en door dit vooruitzicht vertroost, verblijd en gesterkt zult worden.

Als laatste onderdeel wordt het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord genoemd. Een zwaard bied je de mogelijkheid om je te verdedigen maar ook om de vijand te verwonden. Paulus geeft in het Grieks aan dat het hier om een kort zwaard gaat, dat gebruikt wordt bij een gevecht van man tot man. Het is dus een persoonlijk gevecht. Het zwaard van de Geest is het Woord van God omdat de Heilige Geest de Bijbel geïnspireerd heeft. Maar ook bewerkt de Heilige Geest in het hart van de gelovigen de zekerheid dat de Bijbel het Woord van God is en dus ook de waarheid. Bovendien zorgt de Heilige Geest er ook voor dat je verstand verlicht wordt zodat je het Woord van God ook werkelijk gaat verstaan. De Griekse vertaling van Gods Woord duidt vooral op het gesproken woord. Het gaat dus om het naspreken en het persoonlijk gebruiken van het Woord van God. Met het zwaard van de Geest kan je de duivel van je jagen en hem verwonden. Het is wel van belang dat je dit zwaard niet in eigen kracht gebruikt maar dat je dit wapen in Christus ter hand neemt. Jouw zwaard kan ook bot worden en om het zwaard scherp te houden is het van belang dat je zeker weet dat de hele Bijbel van Genesis 1 tot Openbaringen 22 de waarheid is. Ook is voor een scherp zwaard een goede Bijbelvertaling van groot belang omdat de satan elke kleine verdraaiing aangrijpt om je ten val te brengen. Om dit zwaard van de Geest te kunnen hanteren is een gedetailleerde kennis van de Bijbel noodzakelijk zodat je deze kennis in de juiste situatie kunt toepassen. De Heere wil dat wij Zijn Woord naspreken omdat dat een vlijmscherp zwaard is. De duivel weet bij het gebruik van dit zwaard ook dat je gelijk hebt, want hij begint direct over wat anders. Tegelijk wordt je eigen ziel door het afslaan van de aanvallen bevestigd en versterkt. Dan weet je namelijk weer dat je niet anders kunt omdat dit het Woord van God is. Neem Gods Woord dan aan en neem het ter hand om alleen daarvan je zekerheid en veiligheid te verwachten!!

Als laatste kijken we nog kort naar vers 18-20. Hierin komt naar voren dat we deze strijd biddend moeten aangaan. Het gebed is geen onderdeel van de wapenuitrusting maar het is wel heel belangrijk. De wapenuitrusting kan namelijk alleen tot zegen zijn in de gemeenschap met de Heere en deze gemeenschap wordt onderhouden door het gebed. Het gebed is een geheim dat al het eerder genoemde draagt en doortrekt. Bovendien belijden we in het gebed onze zwakheden en dan gaan we zoeken naar de schuilplaats van Gods kracht. Het gebed bepaald dus de waarde van de wapenuitrusting en hierdoor ben je in zwakheid machtig in de Heere. Paulus geeft ook aan dat het in het gebed niet alleen om jouw noden en zwakheden gaat. Hij roept ook op om voorbede te doen voor alle heiligen. Door de voorbede leer je inzien dat anderen op veel moeilijkere plaatsen gesteld zijn en je krijgt er zicht op dat dit niet je eigen strijd is maar Gods strijd waarvan de uitkomst al vast staat. Samen met alle heiligen sta je in de strijd door voor elkaar te bidden wordt de onderlinge band sterker waardoor je sterker in de strijd komt te staan. Als laatste geeft Paulus ook nog aan dat je aan anderen mag vragen om voor jou te bidden, hij doet dit zelf ook. Maar Paulus bidt wel vanuit zijn roeping om een getrouw soldaat te zijn en om het Evangelie door te mogen geven. Je mag je ervan bewust zijn dat je met een oprecht gebed ook arbeid in het Koninkrijk van God.

Hierom wordt er dus tegen je gezegd: Welkom in de strijd!! Als je op Christus ziet en de wapenuitrusting van God aanneemt en aantrekt dan mag je meer dan overwinnaar zijn door Hem die ons heeft liefgehad.

Zingen:  Psalm 27 vers 7

 

Vragen:20130319_wapen1

Vraag 1: Heeft kerkgang iets te maken met het toepassen van de gordel van de waarheid? Kijk in 2 Korinthe 6 en Galaten 2.

Vraag 2: Bij het verlaten van Gods weg biedt het borstwapen van de gerechtigheid geen bescherming meer voor je gevoel. Zoek op hoe David en Saul hiermee omgingen. Wat is het verschil? 2 Samuel 11/12 en 1 Samuel 18/19 en 31

Vraag 3: Wat is het verschil tussen de roeping van Jesaja en Mozes 9 in het kader van de schoenen van de bereidheid van het Evangelie? Kijk in Jesaja 6 / Exodus 4.

Vraag 4: Kan je een Bijbels voorbeeld noemen van het gebruik van het schild van het geloof? Kan je concluderen dat dit schild de uitwerking heeft die wordt beloofd? Denk aan Job.

Vraag 5: Hoe wordt de hoop op zaligheid genoemd in Kolossenzen 1?

Vraag 6: Kun je een paar Bijbelse voorbeelden noemen van het gebruik van het zwaard van de Geest?

Stelling: Een Christen zonder wapenuitrusting is net zo bespottelijk als een topvoetballer zonder voetbalschoenen.

Geef uw reactie

Now add some widgets!